گیله مرد میگفت :

برای رسیدن تا به کبریا ؛

باید نه کبر داشت ، نه ریا ...

منبع یکـ گیله مرد

جملات زیبا گیله مرد