بیشتر می جوئیم و کمتر می یابیم ؛

وقتی تو را در نظر نداریم ... 

جملات زیبا گیله مرد